Načrti za stanovanjske in poslovne objekte.

Načrti za gospodarske in kmetijske objekte, delavnice, enostavne in nezahtevne objekte.

Načrti za mostove in brvi.

Novogradnja, rekonstrukcija, dozidava, nadzidava.

Sprememba namembnosti objekta.

Izdelava vodilne mape za PGD projekte.

Pridobitev projektnih pogojev, soglasij in gradbenega dovoljenja.

Zastopanje v postopku.

Legalizacija objekta.