oblikujemo
kvaliteten
prostor z vami in za vas.

Naše vodilo je ustvariti prostor, ki bo navdušil, izboljšal kakovost življenja in odražal identiteto in potrebe skupnosti. Iščemo in razvijamo rešitve, ki so plod usklajevanja interesov vseh udeležencev v prostoru.

urbanizem.
Prostorske rešitve narejene za življenje
Pri oblikovanju novih prostorskih ureditev skušamo pritegniti vse zainteresirane in ustvariti okolje, ki bo navdušilo tako današnje kot prihodnje generacije. Zavedamo se, da kvaliteten prostor nastaja v sozvočju med vsemi njegovimi oblikovalci in uporabniki. Načrtujemo prostorske rešitve in svetujemo občinam ter zasebnim investitorjem. Naša predanost urbanističnemu razvoju se izraža skozi obsežen nabor storitev, ki jih nudimo.
vse storitve →
mostovi.
Ustvarjamo mostove, ki povezujejo bregove in ljudi
Naša strokovna ekipa vodi projekte za gradbeno inženirske objekte in ustvarja mostove ter brvi v tesnem sodelovanju z izkušenimi gradbenimi inženirji. Naša strast so detajli in inovativne tehnične rešitve, ki so ključnega pomena za izjemen videz objekta.
vse storitve →
ustvarjamo sozvočje ljudi in prostora.
za vas in naslednje generacije
arhitektura.
pravi prostor, povezuje ljudi med seboj in z naravo.
krajinska arhitektura.
Izpolnjujemo želje
Zavedamo se, da je pravi pomen prostora v njegovi sposobnosti, da izpolni potrebe in želje njegovih uporabnikov, bodisi za posameznika v njegovem zasebnem vrtu ali za množico ljudi na javnem prostoru. Zavezani smo k oblikovanju prostorov, ki izboljšujejo kakovost življenja ter povezujejo ljudi z naravo in med seboj. Ukvarjamo se z načrtovanjem tako zasebnih vrtov kot javnih prostorov, ki bogatijo okolje, v katerem živimo.
vse storitve →
Kaj pokrivamo iz področja arhitekture?

1. Projektna dokumentacija za različne vrste stavb:
- izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD) za stanovanjske, poslovne in industrijske stavbe
- mostovi in brvi
- priprava projektov za izvedbo (PZI) 
- izdelava projektov izvedbe del (PID) za nadzor in uresničevanje projekta
- legalizacija objektov

2. Načrtovanje enostavnih in nezahtevnih objektov:
- lope, nadstrešnice, kmetijski objekti in sorodni objekti
- izdelava dokumentacije in pridobitev dovoljenj

3. Upravljanje projektov in pridobivanje dovoljenj:
- vodenje celotnih projektov in izdelava ustreznih dokumentacij
- pridobivanje projektih pogojev in mnenj pristojnih mnenjedajalcev
- usklajevanje z mnenjedajalci
- pridobivanje soglasij in gradbenih dovoljenj

4. Dokumentacija v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov in Gradbenim zakonom (GZ-1):
-
novogradnje
- dozidave
- nadzidave
- rekonstrukcije
- manjše rekonstrukcije
- spremembe namembnosti
- pridobitev uporabnega dovoljenja za objekte daljšega obstoja

5. Specializirane storitve:
- požarna zasnova za varnost v stavbah
- elaborat zaščite pred hrupom
- elaborat gradbene fizike za učinkovito rabo energije v stavbah
Kaj pokrivamo iz področja krajinske arhitekture?
Naša strokovnost zajema širok spekter projektov, vključno s sprehajalnimi potmi, otroškimi in športnimi igrišči, razgledišči, učnimi potmi, informacijskimi in izhodiščnimi točkami, parki, konjeniškimi centri, parkirišči, počivališči za kolesarje ali avtodome ter pokopališči.

1. Vrtovi:
-
oblikovanje unikatnih vrtov, ki odražajo osebnost in želje uporabnikov prostora
- ustvarjanje ambientov miru in lepote na domu

2. Javne ureditve:
-
sprehajalne poti za rekreacijo in sprostitev
- otroška in športna igrišča za aktivno življenje
- razgledišča, razgledni stolpi za odkrivanje lepote narave
- učne poti za izobraževanje in povezovanje z okoljem
- informacijske in izhodiščne točke za boljše razumevanje kraja
- ustvarjanje zelenih parkov za sprostitev in druženje
- konjeniški centri za ljubitelje konjeništva
- parkirišča za varno in udobno parkiranje vozil
- počivališča za kolesarje in avtodome
- načrtovanje okolju prijaznih pokopališč
Kaj pokrivamo iz področja urbanizma?
1. Prostorski akti:
- občinski prostorski načrti (OPN)
- občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
- lokacijske preveritve (LP)- tehnična posodobitev OPN (TP OPN)
- odlok o urejenosti naselij in krajine

2. Strokovne podlage:
- strokovne podlage za OPN in OPPN
- strokovne podlage za podrobne prostorske izvedbene pogoje
- urbanistične zasnove
- krajinske zasnove
- ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselij
- poročilo o prostorskem razvoju
- prikaz stanja prostora
- interpretacija evidence in razvojnih stopenj nepozidanih stavbnih zemljišč
- idejne rešitve zazidave
- elaborat posegov na najboljša kmetijska zemljišča
- natečajno gradivo z razpisno dokumentacijo

3. Pobude za spremembo prostorskih aktov:
- za določitev stavbnega zemljišča za nov ali obstoječ objekt
- za druge spremembe namenske rabe prostora
- za spremembo določb odloka občinskega prostorskega načrta

4. Svetovanje:
- zazidljivost in izraba parcele
- izvedljivost gradnje po prostorskih aktih občine
- tolmačenje omejitev in varstvenih režimov
- raziskovanje trga in javnega mnenja v povezavi s prostorskim planiranjem, urbanizmom in arhitekturo
- iskanje in analiza primernih zemljišč za izvedbo investicij
- umeščanje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE)
- izvedljivost idejnih ali investicijskih projektov
- prostorska storitev »na ključ«, od spremembe namenske rabe zemljišča do legalizacije ali do gradbenega dovoljenja za vaš objekt
o nas
Urbi d.o.o. je podjetje, ki deluje na področju prostorskega in arhitekturnega načrtovanja, s sedežem v Ljubljani. Ustanovljeno je bilo leta 1999. Z leti se je oblikovala interdisciplinarna ekipa strokovnjakov, ki vodijo projekte od idejne zasnove do izvedbe, pravno svetujejo na področju gradbene zakonodaje ter izdelajo prostorske akte. Ekipa izkušenih strokovnjakov vam stoji ob strani, da bodo lahko vaše ideje o prostorskem razvoju postale resničnost.
Direktorica
Barbara Dalla Valle
univ. dipl. prav.
Saša Dalla Valle
univ.dipl.inž.arh., PA PPN
Judita Thaler
univ.dipl.inž.arh., PA PPN
01 420 18 81
Nuša Dalla Valle
mag.inž.arh., PA
01 420 18 86
Katarina Dalla Valle
univ.dipl.kom.
01 420 18 82
Nina Kolenbrand
univ.dipl.inž.kraj.arh.
ponosni smo na naše delo
Leta 2012 smo prejeli evropsko priznanje za oblikovanje javnega prostora za projekt preureditev nabrežij in mostov Na Ljubljanici.
EUROPEAN PRIZE FOR URBAN PUBLIC SPACE 2012: Boris Podrecca, ATELIER arhitekti (Jurij Kobe, Špela Kokalj, Maja Kovačič, Urša Podlipnik, Ljuba Dalla Valle, Jakov Brdar, Nataša Blažko, Tanja Bojc Paulin, Tomaž Habič), BB ARHITEKTI (Breda Bizjak), Jerneja Fischer Knap, Rok Žnidaršič, Samo Mlakar ATELJE VOZLIČ (Vesna Vozlič Košir, Matej Vozlič), Jurij KOBE DANS arhitekti (Miha Dešman, Katarina Pirkmajer Dešman, Eva Fišer Berlot), TRIJE arhitekti (Andrej Mercina, Ksenija Intihar, Nina Juratovec, Nika Svetina), MEDPROSTOR (Jerneja Fischer Knap, Rok ŽNIDARŠIČ, Samo Mlakar), URBI (Saša Dalla Valle, Tea Fink), za Preureditve nabrežij in mostov na Ljubljanici.
URBI d.o.o.,
Oblikovanje prostora
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
Slovenija
Tel.: 01 420 18 80
Email: info@urbi.si
Davčna št.: SI 41553365
Matična št.: 1414364000
TRR: SI56 1910 0001 0025 004